Blog thủ thuật Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Mã hóa code


Chuyển ký tự & sang &
Chuyển ký tự ' sang '
Chuyển ký tự " sang "
Chuyển ký tự < sang &lt;
Chuyển ký tự > sang &gt;
...